نمونه کارهای شرکتی
مهران مدال
شرکت فراطبیب
شرکت حفاظ در تکمیل
شرکت ماهریس ابهر
تدارکات صنعتی ایران
موسسه حقوقی بین االمللی هزاره صلح